شمش آهن

شمش آهن یکی از انواع شمش است که در صنایع اکستروژن کاربرد دراند. برای تولید شمش آهن میزان حرارت خروجی اکستروژن بستگی به آلیاژ آلومینوم دارد. برای تولید شمش آهنی از روش های کوره بلند نیز استفاده می شود شمش آهن در مرحله تولید: ابتدا سنگ آهن را پس از فرآوری و پیش پخت همراه با مخلوط آهک و کک وارد کوره بلند می کنند و سپس آهن خام یا همان چدن مذاب به دست می آید. آهن خام بدست آمده حاصل از این مرحله را توسط تبدیل کننده به فولاد مذاب تبدیل می شود . در مرحله بعد توسط اکسیژن کربن و ناخالصی ها فولاد خام تولید می شود.